CERCO-CAFFÈ

Huurovereenkomst


Partijen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cerco Caffè Systems B.V., kantoorhoudende te (7558 PJ) Hengelo aan de Oosterveldsingel 41a, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Tjerko en Hermien Jurgens, hierna te noemen: “Cerco Caffè”.

en

(Indien) Bedrijf:

KvK:

(Indien bedrijf aanvullend of als particulier)

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Teelefoon:

E-mailadres:

IBAN rekening:

Rekeninghouder:

hierna te noemen: “Huurder” en gezamenlijk te noemen: 'Partij' of 'Partijen' en komen door ondertekening van dit document als volgt overeen: 

Artikel 1 – Het gehuurde

1.1       Huurder huurt van Cerco Caffè een espressomachine van het type:

Overeengekomen huurperiode: 36 maanden, ingaand na datum van aflevering en of inbedrijfsstelling.

Inbegrepen bij de huurprijs is een maandelijkse vergoeding van € 12,50 inclusief BTW, die besteedt kan worden via de webshop www.cerco-caffe.com om koffie capsules te kopen. Deze vergoeding wordt iedere 1e van de maand met € 12,50 aangevuld in het webshop account van de huurder. Wanneer huurder geen gebruik maakt van dit tegoed gaat het resterende tegoed mee naar de volgende maand. Het tegoed spaart op tot maximaal 3 maanden, dit staat gelijk aan € 37,50. Dit tegoed blijft in het account staan tot het gespendeerd wordt en komt dus niet te vervallen.

1.2       De huurprijs als omschreven in 1.1 zal worden uitgesplitst in een deels BTW-hoog tarief (de machine huur) en BTW-laag tarief (de koffie capsules).

1.3       De huurprijs in deze overeenkomst is vast en kan eenzijdig worden aangepast indien van overheidswege de BTW-percentages worden herzien.

1.4       Borgsom: bij het aangaan van dit huurcontract dient er een borg afgerekend te worden welke gelijk is aan twee maanden huur van de betreffende machine. U krijgt hiervan bij het aangaan van de huurovereenkomst een factuur per email toegezonden. Deze borg moet voorafgaand aan de plaatsing overgemaakt worden of kan worden gepind tijdens de plaatsing. De borgsom wordt, indien van toepassing, aan het einde van de huurperiode en de machine compleet en in goede staat retour ontvangen is, teruggestort op uw rekening. Indien u binnen twee weken gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zullen wij de borg niet retour storten, maar gebruiken als vergoeding van de reiskosten.

Artikel 2 – De huurprijs en betaling

2.1       De huurtermijn van de machine zal aan het eind van de maand voor de opvolgende maand, middels automatische incasso, van het opgegeven rekeningnummer worden afgeschreven. Voorbeeld: eind maart zal de huurtermijn van de maand april geïncasseerd worden.

2.2       De eerste huurtermijn omvat een pro-rato rekening van de huur van de lopende maand (xx/29e of xx/30e of xx/31e). Deze wordt voorafgaand of tijdens de plaatsing voldaan per bankoverschrijving of per pin.

Voorbeeld 1: uw machine is geplaatst op 4 maart. U betaalt dan huur voor 5 t/m 31 maart. Dit bedrag kunt u tijdens de plaatsing per pin afrekenen, tezamen met de borg. Eind maart wordt de huurtermijn van april geïncasseerd.

Voorbeeld 2: uw machine is geplaatst op 26 maart. U betaalt dan huur voor 26 t/m 31 maart. Dit bedrag kunt u tijdens de plaatsing per pin afrekenen, tezamen met de borg. Ook kunt u dan de huur van april pinnen, omdat dit na de incassodatum plaatsvindt. Eind april wordt de huurtermijn van de maand mei geïncasseerd.

Artikel 3 – Duur, verlenging en opzegging

Deze overeenkomst is aangegaan voor de onder artikel 1.1. vermeldde periode. Deze vangt aan op de dag dat de machine bij de huurder wordt afgeleverd.

3.1       Partijen kunnen deze overeenkomst niet opzeggen gedurende de onder artikel 1.1 overeengekomen periode.

3.2       Na het verstrijken van de onder artikel 1.1 overeengekomen periode, loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door en wordt vervolgens maandelijks opzegbaar op een wijze zoals genoemd in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Afname koffiecapsules

4.1     De koffie machine als beschreven in deze overeenkomst, dient alleen te worden gebruikt met koffie capsules die worden geleverd door Cerco Caffè BV.

4.2     Deze capsules worden alleen online verkocht en thuisbezorgd via de webwinkel van Cerco Caffè BV. (www.cerco-caffe.com).

Artikel 5 – Onderhoud en service

5.1     U dient de machine als goed huisvader/moeder te behandelen en de machine na afloop van de huurovereenkomst in goede staat, vrij van beschadigingen en compleet weer terug te leveren. Daar waar onderdelen ontbreken of schades aan de machine zijn die zich niet laten omschrijven als normale gebruikssporen, kan de verhuurder de delen die vervangen moeten worden om de machine weer in verhuurbare staat terug te brengen, in rekening brengen of verrekenen met de borgsom.

5.2     De machine zal bij normaal gebruik met zeer beperkt onderhoud jarenlang goed functioneren. Naast het normale schoonhouden van de buitenkant en na gebruik het uitstomen van het melksysteem, beperkt het technische machineonderhoud zich tot het vervangen van een antikalk capsule in het waterreservoir. Deze antikalk capsule zal u iedere 6e maand worden opgestuurd en dient door u zelf in het waterreservoir geplaatst te worden.

5.3     Het niet of niet tijdig vervangen van de anti-kalk capsule kan schade aan de machine tot gevolg hebben die voor rekening van de huurder zal komen.

5.4     Voor al het overige onderhoud of eventuele reparatie kunt u een kosteloos beroep doen op de verhuurder die zelfs wanneer nodig de gehele machine zal vervangen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht 

6.1       Indien de huurder een natuurlijk persoon is (geen zakelijke partij), heeft hij of zij het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ondertekenen van deze overeenkomst, zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.

6.2       Indien de consument niet alle vereisten heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na drie maanden en 14 kalenderdagen.

6.3       Om het herroepingsrecht uit te oefenen kan de consument via de website www.cerco-caffe.com het herroepingsformulier downloaden. Deze dient men in te vullen, te ondertekenen en vervolgens per email aan ons te versturen op [email protected].

6.4       Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht eindigt de overeenkomst op het moment dat de consument de machine in dezelfde staat als geleverd aan ons retour heeft geleverd.

6.5       Wij zullen de betaalde borg in dit geval niet retour storten, maar gebruiken als vergoeding voor de gemaakte reiskosten. Naast de reguliere gebruikskosten zal de consument verder geen extra kosten in rekening gebracht worden. 

Artikel 7 – Algemene Voorwaarden en overig 

7.1       De Algemene Voorwaarden van Cerco Caffè gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel onder nummer 76250032 maken deel uit van deze overeenkomst. Een exemplaar van die voorwaarden is aan deze Overeenkomst gehecht. Huurder verklaart dat zij bekend is met de Algemene voorwaarden en dat zij daarvan een exemplaar heeft ontvangen. De Algemene Voorwaarden zijn volledig van toepassing, tenzij daarvan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken.

7.2     Indien Huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt Huurder hierbij toestemming aan Cerco Caffè om de persoonsgegevens van Huurder voor commerciële doeleinden (bijv. voor het toesturen van reclame en verkoopacties door Cerco Caffè of door derden) te gebruiken.

7.3     De definities in de Algemene Voorwaarden hebben dezelfde betekenis in deze overeenkomst.

Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondertekend op (datum): 22 oktober 2021

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Getekend door: Tjerko Jurgens
Getekend op: 19 May 2021


Certificaat
Documentnaam: Huurovereenkomst
lock iconUnieke document ID: 9c1dfd28ae612f04c3624e43ffefe9f918c43f81
TijdstempelControle
15 May 2020 14:45 CESTHuurovereenkomst, ge-upload door Tjerko Jurgens - [email protected], IP 37.0.89.250
25 May 2020 09:26 CESTCerco Caffe - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:26 CESTCerco Caffe Administratie - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:29 CESTCerco Caffe - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:29 CESTCerco Caffe Administratie - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:45 CESTMichelle Kamphuis-Jurgens - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:49 CESTMichelle Kamphuis-Jurgens - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 09:53 CESTMichelle Kamphuis-Jurgens - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18
25 May 2020 10:10 CESTMichelle Kamphuis-Jurgens - [email protected] added by Tjerko Jurgens - [email protected] as a CC'd Recipient Ip: 83.82.29.18